Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz družiny

1. Provozní doba školní družiny:

Ráno od 7:00 do 7:40 hod.

Odchod dětí z pavilonu D do školy v 7 : 40 hod.

Odpolední výchova mimo vyučování do 17:00 hod.

Po 15:00 hod. dochází ke slučování dětí do jednoho oddělení.

 

2. Kapacita ŠD

V jednom oddělení může být zapsáno maximálně 30 dětí. ŠD má tři oddělení.

 

3. Rozdělení oddělení

 • I. oddělení – vedoucí vychovatelka: Alena Dorotíková
 • II. oddělení – vychovatelka: Mgr. Michaela Lamaczová
 • III. oddělení – vychovatelka: Jarmila Jurčová

4. Stravné

 • Stravenky na obědy si rodiče zajišťují včas v kanceláři školní jídelny (ŠJ) Generála Píky tak, aby dítě vždy prvního dne v měsíci, nebo dni mimořádného volna a po nemoci mělo oběd.
 • Odhlašování obědů si rodiče zařizují sami.
 • Čipová karta může být na přání rodičů uschována u vychovatelky.

5. Pitný režim

Vychovatelky při ranní službě vaří čaj do várnice. K dispozici je zde také zásobník vody, tzv. fontána.

 

6. Činnost ŠD

Činnost dětí probíhá ve třech místnostech pod dohledem vychovatelky.

 • Herna - hračky, dřevěné stavebnice, stolní hry, kresba pastelkami, práce s vlnou a korálky, zpívání, tančení, fyzická cvičení pod vedením vychovatelky, individuální zábava
 • PRACOVNA -  organizovaná výtvarná a jiná praktická činnost
 • RELAXAČNÍ MÍSTNOST – odpočinek na koberci, kreslení a stolní hry u nízkých stolů, stavebnice Lego Duplo, práce s vlnou a korálky

7. Co děti potřebují k pobytu v ŠD

 • přezůvky
 • staré triko na výtvarnou činnost
 • převlečení a přezutí  na ven aktuálně k sezonním podmínkám

Děti mohou mít ve ŠD uložené oblečení na pobyt venku a pro práci s výtvarným materiálem. Veškeré věci musí být řádně podepsané a uložené v plátěném pytlíku. Dětem, které tráví delší čas ve ŠD - větší svačinu, případně sušenky, křížaly, ovoce….

 

Co děti nepotřebují k pobytu v ŠD?

 • Cenné předměty, mobily a jiná elektronická zařízení ke hrám, hračky v podobě zbraní. Za osobní hračky, si děti zodpovídají samy.

8. Pobyt dětí v ŠD

 • Pobyt dětí ve školní družině začíná již v 7:00 hod. ráno v relaxační učebně. Dítě si odloží své věci v šatně. V 7:40 hod. odvádí vychovatelka děti do šatny školy, (pavilon B). Do 8 hod. je zde vychovatelka k dispozici k individuální schůzce s rodiči.
 • Děti jsou rozděleny mezi tři vychovatelky, které o ně pečují a starají se o jejich evidenci. Po skončení výuky si každá vychovatelka vyzvedává své děti v šatně školy, a pak s nimi odchází do ŠJ.
 • Z technických důvodů děti ze 4. třídy přecházejí ze ŠJ do ŠD samy bez dozoru. Písemný souhlas rodičů se uvádí do zápisního lístku.
 • Po návratu ze ŠJ následuje 20-30 min. relaxační chvilka: povídání s dětmi, četba pohádek, příběhů, encyklopedií apod., následně se děti samy rozhodnou, ve které učebně chtějí být. Dětem se nechává prostor na svobodné rozhodování volby činnosti.
 • Hlavní program trvá do 15:00 hod. Pak se již děti slučují do jednoho oddělení,  kde o ně  pečuje jedna vychovatelka do 17:00 hod.

9. Upozornění

Aby nebyla narušena atmosféra a činnost všech dětí, mohou si rodiče své děti vyzvedávat v čase do 13:30 hod. a dále pak od 15:00 hod.

 

10. Kontakty

 • Sekretariát školy - 597 578 539
 • ŠJ při ZŠ Gen. Píky - 596 612 381
 • ŠD - 777 128 156

11. Adresa

Školní družina při ZŠ waldorfská Ostrava,

Gen. Píky 13/B 3295,

Ostrava 702 00

 

Školní družina sídlí v pavilonu D, na levé straně budovy ZŠ Gen. Píky

 

12. Rodiče i žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny, který je k nahlédnutí u vychovatelek.

  

13. Přijetí dítěte do ŠD

 • Podmínkou přijetí dítěte do školní družiny je řádně vyplněný zápisní lístek. Případné změny musí být dodány vychovatelce písemně, a to s datem a podpisem zákonných zástupců dítěte.
 • Nepřítomnost dítěte ve ŠD musí být vychovatelce omluvena písemně, nebo telefonicky.
 • Odhlášení“ ze ŠD musí být provedeno písemnou formou, formulář získáte u vychovatelky.

14. Informace o úplatě

 • Úplata na jedno dítě zapsané do školní družiny je stanovena ve výši 100,- Kč měsíčně.
 • Úplata se hradí ZŠ waldorfské Ostrava, Generála Píky 13 B/3295
 • Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v družině.
 • Úplata se hradí vždy v plné výši předem. Plátcům nevzniká nárok na vrácení poměrné části úplaty při nepřítomnosti dítěte v družině.
 • Stanovená měsíční úplata se hradí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.
 • Při začátku šk. r., kalendářního roku, případně při zahájení docházky dítěte v průběhu měsíce, je úplata splatná v plné výši nejpozději do 5. kalendářního dne od zahájení docházky.
 • Úplatu lze provézt na delší období než jeden měsíc, maximálně však na období jednoho kalendářního roku.
 • Případném snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti plátce doložené předložením rozhodnutí o přiznání dávky státní sociální podpory – sociálního příplatku.
 • Žádosti s dokladem odevzdají žadatelé vedoucí vychovatelce v kanceláři ŠD, a to při přihlášení dítěte do ŠD. Případné změny – odebrání, snížení, nebo přiznání sociální podpory doloží žadatelé neprodleně vedoucí vychovatelce.
 • Při rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty se postupuje podle správního řádu.
 • Podrobnější informace lze přečíst v „Organizačním řádu školy", část: „Poplatky ve školní družině“, který je rovněž k nahlédnutí u vychovatelek.

Specifika školní družiny:

 • Úzká spolupráce s učiteli, rodiči
 • Činnosti vycházejí z pojetí waldorfské pedagogiky
 • Spolupráce s Maňáskovým divadlem v Havířově
 • Spolupráce s městskou policií
 • Pro děti je zde možnost vlastní volby pro každodenní činnost
 • Využívání školního hřiště
 • Poznávání nejrůznějších výtvarných technik  při organizované činnosti v Pracovně – denně. Děti si mohou výrobky odnášet domů.
 • Využívání družinového vybavení oblíbenými hračkami: dřevěný domeček, dřevěné stavebnice, kostky, lego „ Duplo“, stolní hry
 • Zaměření na výchovu k ekologii: sběr víček z Pet láhví - předávání fa. Radamok, třídění odpadu
 • Vedení dětí ke kladnému vztahu k přírodě
 • Spolupráce s Dětským domovem v Kunčicích
 • Spolupráce s waldorfským lyceem
 • Dobré materiálové zabezpečení